Obchodní podmínky pro vydání a užívání BONUS KARTY čerpací stanice KM - PRONA, a. s.

(dále jen „obchodní podmínky“)

platné od 1. 8. 2019

Předmět obchodních podmínek

KM - PRONA, a. s. (dále jen „společnost“) na základě těchto obchodních podmínek vydá zákazníkovi BONUS KARTU (dále jen „karta“) a umožní mu slevu při placení pohonných hmot na čerpacích stanicích společnosti. Aktuální seznam čerpacích stanic je k dispozici na https://www.km-prona.cz/cerpaci-stanice/seznam-stanic. Tyto obchodní podmínky upravují vydání a používání karty a s tím související služby poskytované zákazníkům.

Charakteristika karty

Jedná se o bezkontaktní kartu. Na přední straně karty je uvedeno číslo karty. Kartu lze získat i do mobilního telefonu či tabletu, který podporuje službu NFC, a to stažením mobilní aplikace Moje KM - PRONA. Karta v mobilním telefonu plně nahrazuje kartu fyzickou.

Podmínky pro získání karty

Pro získání karty musí zákazník řádně vyplnit a podepsat formulář „Registrační formulář BONUSOVÝCH KARET“ (dále jen „formulář“). Uvedený formulář doručí zákazník osobně na adresu společnosti. Předáním formuláře zákazníkem je uzavřena smlouva na vydání a užívání karty na dobu neurčitou.

Sleva

Karta umožňuje zákazníkovi uplatňovat slevu. Základní sleva na každou BONUS KARTU na PHM je 30 haléřů na litr. Další sleva je řízena podle objemu natankovaných PHM za posledních 90 dní dle následující tabulky a může dosáhnout až na 1 korunu za litr PHM:

Minimální objem PHM za posledních 90 dnů Sleva v Kč
0 0,3
200 0,4
500 0,5
1 000 0,6
2 000 0,7
4 000 0,8
8 000 0,9
15 000 1

PHM jsou myšleny tyto pohonné hmoty: Diesel PRO, Natural BA91, Natural BA95, Natural BA98, Special BA91, LPG, Ethanol E85, BIO Diesel 100, AdBlue, Diesel arctic, Diesel PRO plus.

Slevový program karet na LPG je možné využít na čerpacích stanicích Chodov, Nový Bor, Vlašim, Jaroměřice, Hostivař, Mnichovo Hradiště, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem a Vrdy.

Síť čerpacích stanic KM - PRONA, a.s. poskytuje svým zákazníkům další slevy, a to velikonoční, vánoční a slevu v den svátku majitele BONUS karty. Dále mohou zákazníci čerpat Mikulášskou nadílku a slevu na Nový rok. Velikonoční slevu lze uplatnit v den tzv. Velikonočního pondělí. Vánoční slevu může majitel BONUS karty čerpat dne 24. prosince. Sleva v den svátku majitele BONUS karty platí pro ty, kteří slaví svátek podle následujícího kalendáře. Mikulášská nadílka je zákazníkům nadělena 5. prosince a slevu na Nový rok mohou zákazníci využít 1. ledna.

Slevy nelze sčítat a vždy je platná pouze nejvyšší možná sleva.

Omezení karet

Pokud je karta špatně registrována, tzn. bez zadání telefonního čísla nebo e-mailu, lze ji použít pouze jednou za den.

Karta se sama zablokuje, pokud nebude použita alespoň jednou za 12 měsíců od poslední transakce.

Výměna karty

Kartu lze vyměnit zdarma, pokud stará karta byla použita alespoň jedenkrát v roce 2017 nebo 2018 do 1. 10. 2018 (zpětně před spuštěním nových BONUS karet). V opačném případě je účtován poplatek 20 Kč.

Změna a ukončení užívání karty

Zákazník je povinen neprodleně písemně oznámit změnu jakéhokoli údaje uvedeného ve formuláři. Obě strany mají právo vypovědět uzavřenou smlouvu bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou jednoho měsíce, která počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpověď může být podána osobně na kterékoli čerpací stanici společnosti nebo zaslána na e-mailovou adresu společnosti (v příloze e-mailu musí být kopie výpovědi podepsaná oprávněnou osobou a doručení e-mailu musí být potvrzeno druhou stranou). Užívání karty zaniká k poslednímu dni měsíce následujícího poté, co byla doručena výpověď a karta byla odevzdána na čerpací stanici společnosti. Zákazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti přenášet práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy na třetí stranu. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí „Občanským zákoníkem“.

Ztráta a odcizení

Při ztrátě či odcizení si zákazník kupuje na své náklady novou kartu a zaregistruje ji na svůj e-mailový účet, čímž pokračuje ve svém bonusovém programu.

V případě ztráty či odcizení by měl zákazník kartu zablokovat, a to jedním ze způsobů:

  1. sám ji zablokuje v zákaznickém portálu Tankování pod kontrolou,
  2. ztrátu oznámí e-mailem (rybarova@km-prona.cz) nebo telefonicky (485 246 705),
  3. ztrátu nahlásí obsluze ČS, která skutečnost oznámí na centrálu.

Registrace více karet na 1 účet (e-mail)

Na jeden e-mail je možné zaregistrovat až 5 karet (neblokovaných), tato možnost je vhodná např. pro rodiny. Sleva se počítá z kumulovaného množství výtoče na všech kartách. S nově vyplněným formulářem odevzdaným na čerpací stanici se zaktualizují všechny údaje ke konkrétnímu e-mailu.

Firemní karty

Karty lze vydávat i pro firmy a organizace. V tomto případě je potřeba žádat přímo e-mailem (rybarova@km-prona.cz) nebo telefonicky (485 246 705). Karty se vystavují na IČ, na jedno IČ lze vydat neomezené množství karet. Firemním kartám se sčítá objem PHM na všech kartách vydaných na jedno IČ a nastavuje se celková sleva na všechny karty pro dané IČ.

Zásady používání karty

Karta musí být uložena tak, aby nedošlo k jejímu zprohýbání (např. nošením v zadní kapse kalhot), nesmí být vystavena vysokým teplotám (např. v létě za oknem automobilu), nesmí být v blízkosti elektromagnetického pole.

Platnost karty

Karta má od jejího vydání neomezenou platnost.

Informace a zpracování osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní a jiné údaje poskytnuté zákazníkem za účelem ověření těchto údajů, statistické analýzy nebo ověření identity. Zákazník je povinen informovat společnost o veškerých změnách, které mohou ovlivnit plnění či trvání užívání karty. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

Platnost obchodních podmínek

Zákazník bere na vědomí, že společnost je oprávněna v přiměřeném rozsahu změnit obchodní podmínky. Se změněnými obchodními podmínkami je společnost povinna zákazníka seznámit nejméně jeden měsíc před navrhovaným dnem nabytí účinnosti příslušné změny, a to zveřejněním na internetových stránkách https://www.km-prona.cz/obchodni-podminky. Zákazník je povinen průběžně se seznamovat s obsahem internetových stránek https://www.km-prona.cz a seznámit se se změněnými obchodními podmínkami, dojde-li ke zveřejnění jejich změny. Neprojeví-li zákazník před navrhovaným dnem nabytí účinnosti změny výslovný písemný nesouhlas a současně nevypoví smlouvu s výpovědní dobou jeden měsíc, stávají se změněné obchodní podmínky ode dne své účinnosti pro smluvní strany závazné.

Znění aktuálních obchodních podmínek je k dispozici na https://www.km-prona.cz/obchodni-podminky. Tyto „Obchodní podmínky pro vydání a užívání BONUS KARTY“ jsou platné od 1. 8. 2019 a nahrazují všechny jejich předchozí verze.

Akceptujeme DFC, UTA a DKV karty

Na všech čerpacích stanicích akceptujeme DFC, UTA a DKV karty.